REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Rozdział I
Przedmiot działania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim

§ 1. Przedmiotem działania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej „Schroniskiem” jest:
1) przeprowadzanie stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego (tzn. zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką stale dotąd pozostawały);
2) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt, w tym rannych, chorych oraz tych, które pogryzły człowieka oraz natychmiastowe ich wyłapywanie, przewożenie i umieszczanie w schronisku;
3) bezpłatne przyjmowanie zwierząt domowych doprowadzonych do schroniska z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz przewożenie i umieszczanie zwierząt odłowionych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w schronisku, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
4) prowadzenie wykazu zwierząt oraz kart ewidencyjno – informacyjnych przebywających w schronisku, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
5) zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku całodobowej opieki, właściwych warunków bytowania oraz właściwej opieki weterynaryjnej, w tym leczenia;
6) zwrot zwierząt właścicielom, którzy udokumentują lub uprawdopodobnią prawo własności w okresie kwarantanny,
7) stała współpraca z lekarzami weterynarii, którzy zawarli umowę z Gminą-Miasto Tomaszów Mazowiecki na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt oraz znakowania zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa), przed przekazaniem ich nowym właścicielom;
8) przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
9) usypianie ze względów humanitarnych zwierząt przebywających w schronisku w celu zakończenia ich cierpień, w takich w szczególnych przypadkach jak np. zaawansowana nieuleczalna choroba, nieodwracalne ciężkie poranienie;
10) usypianie ślepych miotów;
11) współpraca z wolontariuszami i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
12) prowadzenie internetowej bazy danych „A może by tak… przygarnąć psa!” () informującej o zwierzętach przebywających w schronisku.
13) Współpraca z gminami, które podpisały umowę z Gminą-Miasto Tomaszów Mazowiecki na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku.

Rozdział II
Zasady i godziny przyjęć interesantów i wolontariuszy

1. Schronisko jest czynne przez całą dobę, oprócz pory karmienia godz. 14:00 – 16:00.
2. Osoby doprowadzające zwierzęta do schroniska są przyjmowane przez całą dobę, nie wyłączając niedziel i świąt. Zwierzęta doprowadzone do schroniska są przyjmowane bezpłatnie.
3. Przyjmowanie interesantów w sprawach adopcji, zwrotu zwierząt właścicielom, przekazania zwierząt na pobyt tymczasowy odbywa się w godzinach:
8:00 – 16:00 poniedziałek -piątek
9:00 – 14:00 sobota i niedziela
4. Na terenie Schroniska mogą przebywać osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Schroniska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
5. Spacery ze zwierzętami odbywają się w soboty i niedziele, oraz dni świąteczne wolne od pracy w godzinach:
7:00 – 11:00 oraz 17:00 -19:00 (w sezonie letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września)
9:00 – 14:00 (w sezonie zimowym tj. od 1 października do 31 marca)
6.Dopuszcza się zmiany wyznaczonych godzin spacerów w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub innych czynników mających wpływ na zdrowie zwierząt.
7. Palenie tytoniu dozwolone tylko w jednym oznaczonym miejscu (palarnia).
8. Osobom przychodzącym do schroniska zabrania się:
– zbliżania do zwierząt bez asysty personelu schroniska,
– karmienia zwierząt,
– drażnienia zwierząt.
– biegania po schronisku
9. Przebywając na terenie Schroniska bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z Twojej winy.
10. Osobom odwiedzającym Schronisko zabrania się samowolnego wchodzenia do boksów/zagród, w których znajdują się zwierzęta.
11.W kwestiach zachowania na terenie Schroniska oraz wobec zwierząt słuchaj pracowników i starszych wolontariuszy.
12. Nie śmieć na terenie schroniska.
13. Przy wychodzeniu z psami, uważaj aby nie przechodzić zbyt blisko boksów innych psów . Przy wchodzeniu i wychodzeniu z psami z terenu schroniska trzymaj krótko psa na smyczy.
14. BEZWZGĘDNY ZAKAZ spuszczania psów ze smyczy na spacerze.
15. Wszystkie przedmioty odkładaj (narzędzia, smycze itd.) z powrotem na miejsce pobrania.
16. Adopcje zwierząt możliwe są po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami procedury adopcyjnej. Szczegóły zasad i kontakt w sprawie adopcji pod numer teleonu 605 066 808
17. Świadomie decydujesz się na kontakt ze zwierzętami, rezygnujesz z wszelkich roszczeń wobec opiekunów zwierząt i właściciela terenu w przypadku nieszczęśliwych zajść czy zdarzeń (np. pogryzienia, zwichnięcia itp.)
18. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz niestosujące się do poleceń zarządzającego, a także dopuszczające zachowań rażąco sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa lub naruszających porządek prawny, zostaną wyproszone z terenu Schroniska
19. Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest bezwzględnie zabroniony
20. Powyższe informacje muszą być wywieszone w schronisku w widocznym miejscu.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

1. Schronisko nie prowadzi działalności hotelowej.
2. Pracownicy Schroniska wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności opracowanymi na piśmie przez Kierownika i zatwierdzonym przez Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w sposób zapewniający prawidłową i skuteczną realizację zadań.
3. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane będą w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
4. Wzory następujących dokumentów stanowią załączniki do niniejszego regulaminu:
1) umowa adopcyjna nad psem (załącznik nr 4);
2) umowa adopcyjna nad kotem (załącznik nr 5);
3) wykaz zwierząt (załącznik nr 6) ;
4) wykaz zwierząt padłych lub poddanych eutanazji (załącznik nr 7);
5) rejestr zgłoszeń o zaginięciu zwierząt (załącznik nr 8);
6) umowa przekazania (załącznik nr 9);
7) umowa tymczasowej opieki nad zwierzęciem (załącznik nr 10);
8) regulamin wolontariatu (załącznik nr 11);
9) umowa z wolontariuszem (załącznik nr 12);
10) Rejestr potwierdzeń wydania karmy opiekunom społecznym (karmicielom) kotów wolnożyjących (załącznik nr 13).
11) rejestr rezerwacji zwierząt ( załącznik nr 14)
12) rejestr interwencji ( załącznik 15)
13) ankieta przedadopcyjna (załącznik 16)