Załącznik nr 18 do
Zarządzenia Dyrektora
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
nr 19/2020 z dnia 15 maja 2020r.

REGULAMIN ADOPCJI PSA
§1
1. Decyzja o adopcji musi być przemyślana i skonsultowana ze wszystkimi domownikami.
2. Do adopcji wydawane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone, zaszczepione, wykastrowane i zaczipowane. W przypadku adopcji szczeniąt u których zabieg kastracji nie został przeprowadzony w schronisku do umowy dołączony jest załącznik w postaci zobowiązania do takiego zabiegu. Fakt wywiązania się z tego zapisu zostanie sprawdzony przez pracownika schroniska lub wolontariusza.
3. Adopcja do innego miasta lub za granicę jest możliwa tylko wypadku osobistego przyjazdu po psa.
4. Adopcja do wynajmowanego mieszkania jest możliwa tylko wtedy, gdy właściciel wyrazi na to pisemną zgodę.
§2

Adoptujący zobowiązuje się do:
1. Wypełnienia ankiety przedadopcyjnej oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie wizyty przedadopcyjnej u siebie w domu przez pracownika lub wolontariusza.
2. Zobowiązuje się do odbycia kilku spacerów z wybranym psem, by mógł się z nim lepiej zapoznać i przyzwyczaić do siebie.
3. Traktować psa zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. O Ochronie Zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
4. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa: obrożę (szelki), smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm.
5. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, stały dostęp do świeżej wody i schronienie, oraz utrzymywać w granicach swojej posesji, nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru.
6. Zapewnić zwierzęciu stałą opiekę weterynaryjną, właściwe leczenie w razie choroby oraz regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
7. Nie trzymać psa na łańcuchu.
8. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w kojcu) zapewnić mu właściwie ocieploną budę oraz wybieg.
9. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym.
10. Nie rozmnażać adoptowanego zwierzęcia.
11. W przypadku ucieczki zwierzęcia, powiadomić niezwłocznie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim oraz podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go.
12. Nie sprzedawać ani też nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia w charakterze prezentu lub towaru wymiennego osobom trzecim.
13. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z posiadania zwierzęcia, odwieźć go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem schroniska.
14. Informować schronisko o zmianie miejsca pobytu zwierzęcia z podaniem jego adresu.

§3

1. Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych pracowników schroniska lub wolontariuszy w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabrania go w razie stwierdzenia złamania warunków niniejszej umowy.
2. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszego regulaminu, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.