Załącznik nr 19 do
Zarządzenia Dyrektora
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
nr 19/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

REGULAMIN ADOPCJI KOTA

§1

1. Decyzja o adopcji musi być przemyślana i skonsultowana ze wszystkimi domownikami.
2. Do adopcji wydawane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone, zaszczepione, wykastrowane i zaczipowane. W przypadku adopcji młodych kociąt u których zabieg kastracji nie został przeprowadzony do umowy dołączony jest załącznik w postaci zobowiązania do takiego zabiegu. Fakt wywiązania się z tego zapisu zostanie sprawdzony przez pracownika schroniska lub wolontariusza.
3. Adopcja do innego miasta lub za granicę jest możliwa tylko wypadku osobistego przyjazdu po kota.
4. Adopcja do wynajmowanego mieszkania jest możliwa tylko wtedy, gdy właściciel wyrazi na to pisemną zgodę.
§2

1. Adoptujący zobowiązuje się do:
a) traktowania kota zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, nie narażania na nadmierny stres lub niebezpieczeństwo.
b) zapewnienia kotu odpowiedniego, optymalnego dla jego rozwoju i zdrowia wyżywienia, świeżej wody i ciepłego schronienia
c) zapewnienia wyposażenia niezbędnego dla kota: zamykany transporter na czas podróży i wizyt u weterynarza, kuweta, żwirek.
d) zapewnienia kotu opieki weterynaryjnej m.in. szczepienia okresowe, odrobaczanie, inne zabiegi profilaktyczne oraz związanej z chorobą kota, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
e) nie poddawania kota eksperymentom medycznym ani żadnym innym.
f) nie rozmnażania kota
g) wysterylizowania/wykastrowania kota, kiedy ten osiągnie dojrzałość płciową, oraz powiadomienia Schroniska o wykonanym zabiegu.
h) kot nigdy nie zostanie pozbawiony opieki na dłużej niż do 24 godz.
2. Adoptujący oświadcza, że zabezpieczy wszelkie okna/drzwi (osiatkowanie), przed wypadnięciem kota.
3. Adoptujący w najdogodniejszy sposób (email, telefon) będzie informował Schronisko o ewentualnych problemach
z jego przystosowaniem się w nowym miejscu.
4. Adoptujący nie będzie utrudniać wizyty po adopcyjnej, w przypadku wyrażenia takiej woli przez Schronisko.
5. Adoptujący, natychmiast po powzięciu informacji o pogorszeniu stanu zdrowia, innych niepokojących objawach zauważonych u kota, o jego zaginięciu lub śmierci, poinformuje Schronisko mailowo/telefonicznie.
6. W przypadku tzw. domu wychodzącego Adoptujący oświadcza, że przetrzyma zwierzę w domu/mieszkaniu w celu aklimatyzacji przez okres co najmniej 8 tygodni. Po tym okresie stopniowo będzie przyzwyczajał zwierzę do wychodzenia z domu.
7. Adoptujący oświadcza, że w przypadku, jeśli nie będzie mógł zatrzymać kota u siebie, w pierwszej kolejności, niezwłocznie powiadomi o tym Schronisko. Jeśli w porozumieniu obie strony uznają, że kot pozostaje u Adoptującego na czas znalezienia mu nowego domu, schronisko zobowiązuje się pomóc w poszukiwaniu nowego domu. Przed przekazaniem kota nowym właścicielom, zostanie podpisana nowa umowa adopcyjna. Kot nie będzie wystawiony na aukcję internetowa czy inną, sprzedany, oddany pod opiekę innej osobie, sklepu ze zwierzętami lub w inny sposób porzucony.
8. W razie problemów wychowawczych i behawioralnych z kotem, Schronisko zobowiązuje się (w ramach swych możliwości) pomóc Adoptującemu.
9. Schronisko służy wszelką radą w zakresie odżywiania zwierzęcia i opieki nad nim.
10. Adoptujący zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zapisów regulaminu, a zwłaszcza przestrzegania zaleceń Schroniska w pierwszym okresie adaptacji w nowym domu.
11. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót kota do Schroniska, jeżeli wystąpią poważne problemy z adaptacją kota w nowym miejscu, z jego bezpieczeństwem, ze zmianą ustaleń poczynionych przed oddaniem kota do adopcji lub z innych względów, z powodu których nie byłby możliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego.
12. W przypadku stwierdzenia złamania warunków regulaminu, Schronisko ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.
13. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszego regulaminu, noszących znamiona czynu przestępczego, Schronisko, działając na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.03.106.1002) oraz art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.