zdjęcie Wally.com.pl
Informujemy, że od dnia 25 styczeń 2022 roku teren Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest objęty instalacją systemu telewizji dozorowej.MONITORING NA TERENIE
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
informujemy o następujących zasadach dotyczących funkcjonowania monitoringu wizyjnego, obowiązujących na terenie

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim:
Administratorem danych osobowych, w tym pozyskanych w systemie monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
adres siedziby: u
l. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwany dalej ZDiUM
.
W sprawach ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego należy kontaktować się z Kierownikiem Schroniska za pośrednictwem adresu e-mail:
infoschronisko@gmail.com
lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail:
iodozdium@tomaszow-maz.pl
.
Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników, osób odwiedzających oraz zwierząt), ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także w celu ochrony mienia powierzonego, na obiektach i terenach zarządzanych przez Administratora, w tym w celu zapobiegania aktom wandalizmu, niszczenia mienia, kradzieżom czy zdarzeniom z udziałem zwierząt przebywających pod opieką Schroniska oraz dokumentowania zdarzeń i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami z tym związanymi.
Podstawą przetwarzania jest art.
6 ust. 1 pkt e) RODO w związku z art. 9a i art. 50 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, tj.
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia komunalnego oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes osób odwiedzających Schronisko.
Monitoring wizyjny obejmuje:
a) teren zewnętrzny Schroniska: wejście oraz bramę wjazdową, dojście i wejścia do budynków administracyjnych;
b) teren wewnętrzny: pomieszania administracyjne.
O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują znaki graficzne z piktogramem kamery umieszczone bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku), na drzwiach wejściowych oraz wejściach do budynków lub w innych widocznych miejscach.
Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia pozyskania, po upływie tego okresu dane są automatycznie usuwane poprzez nadpisywanie. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, do przenoszenia danych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.
Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Dane osobowe nie będą objęte zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze monitorowanym, do którego dostęp jest dobrowolny. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest
konieczna w przypadku wejścia na 
teren Schroniska.